DSpace About DSpace Software
 

DSpace at My University >
KHOA THÔNG TIN THƯ VIỆN >
Khoá luận, luận văn, luận án (TTTV) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1092

Title: Đổi mới hoạt động thông tin- thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Đổi mới hoạt động
Thông tin thư viện
Issue Date: 26-Oct-2010
Publisher: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Citation: http://ussh.vnu.edu.vn/ttlv-doi-moi-hoat-dong-tt-tv-dap-ung-yeu-cau-dao-tao-theo-hoc-che-tin-chi/2915
Abstract: Đổi mới hoạt động thông tin- thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1092
ISSN: TTLV
Appears in Collections:Khoá luận, luận văn, luận án (TTTV)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Doi moi hoat dong TTTV.pdf??i m?i ho?t ??ng thông tin- th? vi?n ?áp ?ng yêu c?u ?ào t?o theo h?c ch? tín ch? t?i ??i h?c Qu?c gia Hà N?i25.75 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback